Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Akasha, het verborgen programma van de Levensboom
door
Sylvia van Dyke
Sylvia van Dyke

Foto: © Sylvia van Dyke

Op woensdagavond 14 maart a.s. zal Sylvia van Dyke voor Kronoz een lezing geven met de titel 'Akasha, het verborgen programma van de Levensboom'. Deze Levensboom is een belangrijk symbool in de leer van de Kabbala. De lezing begint om 20.00 uur en de entree is gratis. Locatie: Museum Vlaardingen, Westhavenkade 53-54, Vlaardingen.
======================================================================
Ook tegenwoordig nog wordt de Kabbala tot het mysteriegebied gerekend. De teksten van de 'Sefer Jezirah' zijn op het eerste gezicht ondoorgrondelijk. Het zijn dan ook mystieke teksten waar iedere lezer een andere waarheid in ontdekt. Dat is de kern van de mystiek en de basis van de religieuze Kabbala. De 'Sefer Jezirah' is het kernboek van de Kabbala. Het bevat cryptische teksten over de letters van het Hebreeuwse alfabet. Aan de letters worden getallen verbonden, het zijn gecodeerde teksten. De letters en de getallen vormen de sleutels tot de mystiek van de Levensboom.
Voor de 'glyphe' van de Kabbala - de Levensboom - bestaan er echter nog andere toepassingen dan de religieuze. De oude alchemisten probeerden de glyphe te ontraadselen met hun experimenten en op hun manier de waarheid aan hun kant te krijgen. De Golden Dawn dacht door rituele magie door te dringen tot het raadsel van leven en sterven. Golden Dawn is de naam voor een verzameling occultisten die in het begin van de 20e eeuw opereerden in Engeland. Men vertaalde oude mystieke teksten en experimenteerde met antieke rituelen, in de verwachting toegang te krijgen tot de zogenoemde magische kern: het geheim van leven en dood. De Golden Dawn heeft niet lang bestaan, maar bracht wel de oude mystiek opnieuw in de belangstelling.
Men kan aan de glyphe ook de uitkomsten van de moderne wetenschap toevoegen. Wordt de oorspronkelijke lettersymboliek gekoppeld aan linguïstiek en kennistheorie, dan zien we dat de Levensboom de kenmerken van een sturingssysteem heeft. Een communicatief sturingssysteem met verbindingen naar verleden, heden en toekomst.
De begrippen sturingssysteem en - meer specifiek - communicatieve zelfsturing verwijzen naar de verborgen ordening achter de menselijke communicatie. Dit is het gebied van betekenisgeving aan de hand waarvan ieder mens zijn eigen plaats in de wereld bepaalt en van daaruit communiceert.
De wereld van betekenisgeving wordt opgebouwd in een communicatief proces tussen de verborgen symbolenwereld, de innerlijke wereld, en de uiterlijke wereld. Beide werelden beïnvloeden elkaar. Ieder mens kan zich bewust worden van deze wisselwerking en zijn aandeel daarin in de vorm van sturing. Vanwege het wederzijdse karakter spreken we dan van communicatieve sturing.
Van zelfsturing is sprake wanneer de mens zich bewust is van dit sturende proces en in dit proces zijn autonomie erkent en hanteert in de wisselwerking die communicatie heet.
Akasha is mijns inziens een andere naam voor de combinatie van herinnering, mythevormend vermogen en anticipatie. Alle opvattingen over Akasha zijn speculatief, wat niet wegneemt dat de snelle communicatie door middel van overdracht van symbolen van alle tijden is. Zonder het Akasha-gebied zou de Levensboom zijn geheimen niet kunnen ontsluieren en de oude symboliek zijn betekenis verliezen. Akasha omspant niet alleen de tijdsruimte, maar ook de culturele ruimte tussen mensen. Immers, de symbolen veranderen niet wanneer de betekenis verandert.
Akasha is de wereld van symbolen. De Kabbala is allerminst een mysteriegebied wanneer moderne betekenissen aan de oude glyphe worden gegeven. Akasha als reservoir van communicatie, sluit aan bij de Levensboom als communicatief sturingssysteem.
Sylvia J. van Dyke
Datum: woensdag 14 maart 2012 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
Museum Vlaardingen, Westhavenkade 53-54, Vlaardigen
Kosten:
Entree gratis