Kronoz Verrijkt Cultuur Kronoz is onafhankelijk en vrij van religieuze en maatschappelijke bedoelingen, behalve het laagdrempelig aanbieden van cultuur, filosofie en overige 'zaken van de geest'. De toegang bij alle lezingen en bijeenkomsten is gratis. Wij vragen u wel om uw waardering te laten blijken door middel van een donatie in onze hoge hoed.

Kronoz College
Lezing: Theosofie
door
Herman Vermeulen
Herman Vermeulen
Op woensdag 10 april 2013 zal Herman Vermeulen van Stichting Isis voor Kronoz een inleidende lezing houden over Theosofie.
Wat is Theosofie?
De naam theosofie komt van de Griekse woorden 'Theos' en 'Sophia', met de betekenis van Goddelijke Wijsheid. Theosofie is echter geen godsdienst. Het is levenswijsheid die aan ieder mens de mogelijkheid biedt een oplossing te vinden voor de vele vraagstukken van het leven. Theosofie wordt Goddelijke Wijsheid genoemd, onder meer omdat men er de verklaring in vindt van de bewogenheid van de menselijke ziel, haar oorsprong, bestemming en relatie met de kosmos.
De theosofie wordt ook wel Geheime Leer of Esoterische Wijsbegeerte genoemd. Zij omvat in de eerste plaats beginselen van de moraal, met aanwijzingen voor het menselijk denken en handelen. Deze moraliteit vindt zijn verklaring in een omvangrijk stelsel van leringen over de wetten in het heelal en de structuur van mens en universum. Deze leringen zijn niet gebaseerd op geloof, maar op kennis.
De theosofie stimuleert het zelfstandig denken en het onderzoek naar waarheid. Wetenschap, filosofie en religie, de drie verschillende manieren om het leven te onderzoeken en te verklaren, zijn in de theosofie vervat. De theosofie geeft daarom verklaringen van zowel het hoe, het waarom, als van het waartoe van het leven. In de theosofie kan het antwoord worden gevonden op de vraag naar de zin van het leven.
De visie die we op het leven hebben is bepalend voor ons dagelijks handelen. Ga je uit van een materialistisch standpunt waarin we overgeleverd zouden zijn aan toeval, of ga je uit van een achter de verschijnselen liggende kracht of "bewustzijn"? Ontdek de mogelijkheden die in ons besloten liggen en hoe je deze praktisch kan toepassen om een zinvoller leven te leiden en werkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een betere samenleving.
Datum: woensdag 10 april 2013 20:00u
Welkom vanaf: 19:30u
Locatie:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26
Kosten:
Entree gratis